Author Archives: Mari

Geof­frey Bur­le­son

Geoffrey Burleson

Geof­frey Bur­le­son on kon­ser­toi­nut me­nes­tyk­sek­kääs­ti Eu­roo­pas­sa ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa soo­lo­kon­ser­tein, or­kes­te­rei­den so­lis­ti­na, ka­ma­ri­muusik­ko­na ja jazz­pia­nis­ti­na. New York Ti­mes -leh­des­sä hä­nen soo­loe­si­tyk­si­ään on ku­vat­tu ”eloi­sik­si” ja ”vai­kut­ta­vik­si” ja on ke­hut­tu hä­nen ky­ky­ään ”hal­li­ta ja pro­ji­soi­da vaih­te­le­via musii­kin omi­nais­piir­tei­tä me­net­tä­mät­tä ryt­mis­tä voi­maa tai spon­taa­ni­suu­den ja eri­lais­ten vä­ri­vi­vah­tei­den tuo­maa tun­net­ta”. Bos­ton Glo­be -leh­ti pi­tää Bur­le­so­nia mer­kit­tä­vä­nä pia­nis­ti­na, jol­la on ”en­si­luok­kai­nen läs­nä­olon tai­to ja […]

Sarah Devoyon

Musiikkisukuun Pariisissa syntynyt Espoon musiikkiopiston kasvatti Sarah Devoyon (synt. 1995) opiskelee viidettä vuotta musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa. Hän suoritti musiikin kandidaatin tutkintonsa keväällä 2017 ja valmistuu musiikin maisteriksi lukuvuoden 2019-2020 aikana. Pääinstrumentissaan sellossa häntä opettaa Raimo Sariola. Sellonsoiton A-tutkinnon hän suoritti keväällä 2019, pianonsoiton D-tutkinnon keväällä 2016 ja pop/jazz-laulun D-tutkinnon keväällä 2017. Kevätlukukauden 2018 hän opiskeli sellonsoittoa […]

Ásta Dóra Finnsdót­tir

Ásta Dóra Finnsdóttir

Ásta Dóra Finnsdót­tir on 12-vuo­tias is­lan­ti­lai­nen pia­nis­ti. Hän aloit­ti pia­non­soi­ton nel­jän vuo­den ja yh­dek­sän kuu­kau­den ikäi­se­nä. Hän asuu Garðabæ­ris­sa Is­lan­nis­sa ja opis­ke­lee eri­tyis­lah­jak­kai­den nuor­ten kou­lu­tuk­ses­sa Bar­ratt Due -musiik­ki­kou­lus­sa Os­los­sa, jos­sa hän­tä opet­taa Ma­ri­na Plias­so­va. Hän mat­kus­taa Is­lan­nis­ta Nor­jaan pia­no­tun­neil­le noin kak­si ker­taa kuus­sa. Is­lan­nis­sa hän­tä opet­taa Reyk­ja­vi­kin musiik­ki­kor­kea­kou­lun opet­ta­ja Pé­ter Máté. Ásta Dóra on me­nes­ty­nyt […]

Tuija Hakkila

Tuija Hakkila

Tui­ja Hak­ki­la opis­ke­li Si­be­lius-Aka­te­mias­sa Lii­sa Poh­jo­lan ja Eero Hei­no­sen joh­dol­la ja jat­koi opin­to­jaan Pa­rii­sin kon­ser­va­to­rios­sa Jacques Rou­vie­rin ja Theo­dor Pa­ras­ki­vescon op­pi­laa­na. Uu­den oh­jel­mis­ton pa­ris­sa hän­tä oh­ja­si Clau­de Helf­fer, for­te­pia­non soi­tos­sa Malcolm Bil­son ja ka­ma­ri­musii­kis­sa Wil­liam Pleeth. Tär­keä vai­kut­ta­ja oli myös Györ­gy Sebök. 1985-86 Hak­ki­la oli Ful­bright-sti­pen­di­aat­ti­na Co­lum­bia Uni­ver­si­tys­sä New Yor­kis­sa.   Hän on opet­ta­nut  Si­be­lius-Aka­te­mias­sa vuo­des­ta 1987 […]

Marc-André Ha­me­lin

Marc-André Ha­me­lin

Marc-André Ha­me­lin tun­ne­taan maa­il­man­laa­jui­ses­ti pia­nis­ti­na, jos­sa yh­dis­tyy kai­ken­kat­ta­va muusik­kous ja ai­nut­laa­tui­nen soit­to­tek­ni­nen tai­tu­ruus. Hän on yhtä lail­la ko­to­naan soit­taes­saan pe­rus­oh­jel­mis­ton kul­ma­ki­viä kuin löy­tö­ret­keil­les­sään har­vi­nai­sen pia­no-oh­jel­mis­ton pa­ris­sa. Ha­me­li­nin le­vy­tyk­set ja kon­ser­tit ovat teh­neet tun­ne­tuk­si har­voin kuul­tu­ja pia­no­musii­kin hel­miä 1800-lu­vul­ta ny­ky­päi­vään, ja hä­nen en­nak­ko­luu­lot­to­mat oh­jel­mis­to­va­lin­tan­sa ovat ol­leet tär­keä kim­mo­ke esi­mer­kik­si Män­tän Musiik­ki­juh­lien pe­rus­ta­mi­sel­le. Ku­lu­val­la kau­del­la Ha­me­li­nin kier­tueoh­jel­maan […]

Ari Helander

Ari Helander

Pia­nis­ti Ari He­lan­der (s. 1959) val­mis­tui musii­kin mais­te­rik­si Si­be­lius-Aka­te­mian so­lis­ti­ses­ta kou­lu­tus­oh­jel­mas­ta. Hän toi­mii pia­non­soi­ton leh­to­ri­na Poh­jois-Ky­men musiik­kio­pis­tos­sa Kou­vo­las­sa. He­lan­der on pi­tä­nyt usean vuo­den ajan musiik­ki­luen­to­ja, jois­sa ker­to­mus, musiik­ki ja ku­vat yh­dis­ty­vät. Hän­tä kiin­nos­ta­vat eri­tyi­ses­ti sä­vel­tä­jien ja muusik­ko­jen hen­ki­lö­koh­tai­nen elä­mä sekä se, mi­ten kun­kin ajan po­liit­ti­nen ja yh­teis­kun­nal­li­nen ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut hei­hin. He­lan­der on pi­tä­nyt myös […]

Paa­va­li Jump­pa­nen

Paavali Jumppanen

Paa­va­li Jump­pa­nen heit­täy­tyy mie­lel­lään suur­ten teos­ko­ko­nai­suuk­sien esit­tä­mi­seen. Yksi ikä­pol­ven­sa ak­tii­vi­sim­mis­ta ja kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­neim­mis­tä suo­ma­lais­pia­nis­teis­ta su­jah­taa vai­vat­ta Bac­hin Die Kunst der Fu­ges­ta Schön­ber­gin pia­no­kon­sert­toon ja Brahm­sin kon­ser­tois­ta Beet­ho­ve­nin so­naat­tei­hin. Jump­pa­nen on esiin­ty­nyt laa­jal­ti mer­kit­tä­vien or­kes­te­rei­den so­lis­ti­na ja musi­soi­nut lu­kui­sien kuu­lu­jen ka­pel­li­mes­ta­rien kans­sa, esi­merk­kei­nä Da­vid Ro­bert­son, Sa­ka­ri Ora­mo, Osmo Väns­kä sekä Jaap van Zwe­den. Avant­gar­dea ra­kas­ta­va Jump­pa­nen on työs­ken­nel­lyt […]

Silja Levander

Silja Levander valmistui musiikin maisteriksi 2016 Tukholman Kungliga Musikhögskolanilta, jossa hän opiskeli professori Staffan Schejan johdolla. Opintojensa aikana hänelle myönnettiin muun muassa Kungliga Musikaliska Akademien, Första St. Johannis- vapaamuurariloosin ja Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahat. Ennen muuttoa Ruotsiin Silja opiskeli Turussa, valmistuen pianonsoiton kandiksi ja musiikkipedagogiksi vuonna 2014, sekä ennen piano-opintojaan myös vaatetusalan muotoilijaksi 2009. Nykyään […]

Ilo­na Lii­man

Ilona Liiman

Ilo­na Lii­man (s.2004) opis­ke­lee pia­non­soit­toa Si­be­lius-Aka­te­mian nuo­ri­so­kou­lu­tuk­ses­sa Niklas Po­kin joh­dol­la. Pia­non­soi­ton Ilo­na aloit­ti kuusi­vuo­ti­aa­na. Vuo­si­na 2012-2017 Ilo­na opis­ke­li Por­voon­seu­dun Musiik­kio­pis­tos­sa Mänt­sä­län toi­mi­pis­tees­sä opet­ta­ja­naan Anu Hol­län­der. Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta Ilo­na on osal­lis­tu­nut useil­le mes­ta­ri­kurs­seil­le, joil­la hän­tä on opet­ta­nut ul­ko­mai­set ja ko­ti­mai­set pia­nis­tit. Tänä ke­sä­nä hän osal­lis­tuu vii­det­tä ker­taa Män­tän Musiik­ki­juh­lien kan­sain­vä­li­sel­le mes­ta­ri­kurs­sil­le. Ilo­na on esiin­ty­nyt lu­kui­sis­sa op­pi­las­kon­ser­teis­sa […]

Tähe-Lee Liiv

Tähe-Lee Liiv

Tähe-Lee Liiv (s. 2003, Viro) opis­ke­lee pia­non­soit­toa Mar­rit Ger­retz-Traks­man­nin joh­dol­la Tal­lin­na Muusi­ka­kesk­koo­lis­sa  ja Hui-Ying Liu-Tawastst­jer­nan joh­dol­la Si­be­lius-Aka­te­mian nuo­ri­so­kou­lu­tuk­sen kan­sain­vä­li­sel­lä luo­kal­la. Tähe-Lee on me­nes­ty­nyt useis­sa kil­pai­luis­sa: hän voit­ti kol­man­nen pal­kin­non ja eri­kois­pal­kin­non par­haas­ta ny­ky­musiik­ki­teok­sen esi­tyk­ses­tä kan­sain­vä­li­ses­sä ’Y­oung Musician 2017’ – kil­pai­lus­sa Tar­tos­sa, en­sim­mäi­sen pal­kin­non San Dona di Pia­ve -pia­no­kil­pai­lus­sa 2018, en­sim­mäi­sen pal­kin­non ja eri­kois­pal­kin­non Mart Saa­rin musii­kin esi­tyk­ses­tään […]