Ilo­na Lii­man

Ilona Liiman

Ilo­na Lii­man (s.2004) opis­ke­lee pia­non­soit­toa Si­be­lius-Aka­te­mian nuo­ri­so­kou­lu­tuk­ses­sa Niklas Po­kin joh­dol­la. Pia­non­soi­ton Ilo­na aloit­ti kuusi­vuo­ti­aa­na. Vuo­si­na 2012-2017 Ilo­na opis­ke­li Por­voon­seu­dun Musiik­kio­pis­tos­sa Mänt­sä­län toi­mi­pis­tees­sä opet­ta­ja­naan Anu Hol­län­der.

Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta Ilo­na on osal­lis­tu­nut useil­le mes­ta­ri­kurs­seil­le, joil­la hän­tä on opet­ta­nut ul­ko­mai­set ja ko­ti­mai­set pia­nis­tit. Tänä ke­sä­nä hän osal­lis­tuu vii­det­tä ker­taa Män­tän Musiik­ki­juh­lien kan­sain­vä­li­sel­le mes­ta­ri­kurs­sil­le.

Ilo­na on esiin­ty­nyt lu­kui­sis­sa op­pi­las­kon­ser­teis­sa ja nuo­ri­so­kou­lu­tuk­sen ma­ti­neois­sa. Hän on esiin­ty­nyt Por­voon­seu­dun opet­ta­jaor­kes­te­rin so­lis­ti­na 2016 ja Avan­ti!n so­lis­ti­na Por­voon Su­vi­soi­tos­sa 2018. Ilo­na soit­taa myös ak­tii­vi­ses­ti ka­ma­ri­musiik­kia.

Ilo­na on osal­lis­tu­nut Lee­vi Ma­de­to­ja-pia­no­kil­pai­luun v. 2015. Lust­lik Kla­ver pia­no­kil­pai­luis­ta Tal­lin­nas­sa Ilo­na sai jae­tun en­sim­mäi­sen pal­kin­non v. 2013 ja en­sim­mäi­sen pal­kin­non v. 2015. Steinway Fes­ti­val Hel­sin­ki-kil­pai­lus­sa v. 2016 hän saa­vut­ti 3. pal­kin­non ja v. 2018 hän sai 1. pal­kin­non omas­sa ikä­luo­kas­saan.

Pia­non­soi­ton li­säk­si Ilo­nan elä­mään kuu­luu myös kuo­ro­lau­lu. Hän aloit­ti lau­la­mi­sen 8-vuo­ti­aa­na Mänt­sä­län musiik­kio­pis­ton kuo­ros­sa ja on jat­ka­nut lau­la­mis­ta edel­leen osall­lis­tuen Si­be­lius-Aka­te­mian kuo­ro­pro­jek­tei­hin.