Mestarikurssit

Kuvitus, piano ja kädet

Kon­sert­ti­la­val­le as­tues­saan pia­nis­til­la on ta­ka­naan val­ta­va mää­rä pit­kä­jän­teis­tä työ­tä. Teok­sen opet­te­lu ja oman tul­kin­nan löy­tä­mi­nen on pit­kä ja mo­ni­vai­hei­nen pro­ses­si. Mes­ta­ri­kurs­sit tar­joa­vat ins­pi­roi­van ym­pä­ris­tön uusien musii­kil­lis­ten vai­kut­tei­den ja nä­kö­kul­mien syn­ty­mi­sel­le.

Män­tän Musiik­ki­juh­lien mes­ta­ri­kurs­sin ai­nut­laa­tui­nen hen­ki syn­tyy sekä kor­kea­ta­soi­ses­ta kon­sert­ti­sar­jas­ta että musiik­ki­juh­lien kurs­si­lais­ten ja esiin­ty­jien muo­dos­ta­mas­ta tai­tei­li­jayh­tei­sös­tä.

Vuo­den 2020 fes­ti­vaa­lil­la jär­jes­te­tään tut­tuun ta­paan myös Män­tän kan­sain­vä­li­set pia­non mes­ta­ri­kurs­sit, joi­ta myös ylei­sön on mah­dol­li­suus pääs­tä kuun­te­le­maan. Tai­teen täyt­tä­mä pik­ku­kau­pun­ki ja Män­tän Musiik­ki­juh­lien kor­kea­ta­soi­nen kon­sert­ti­sar­ja luo­vat opis­ke­li­joil­le ai­nut­laa­tui­sen op­pi­mi­sym­pä­ris­tön. Kesän 2020 opettajat varmistuvat lähiviikkoina. 

Kurs­si jär­jes­te­tään ai­ka­vä­lil­lä ma 3.- pe 7.8.2020 ja sen hin­ta on 630 eu­roa. Hin­ta si­säl­tää ope­tuk­sen (5 x 45 min), har­joit­te­lu­ti­lat, ma­joi­tuk­sen, ateriat ja va­paan pää­syn kaik­kiin fes­ti­vaa­lin ta­pah­tu­miin. Pelk­kä ope­tus, har­joit­te­lu­ti­lat ja pää­sy kaik­kiin fes­ti­vaa­lin ta­pah­tu­miin mak­saa 250 eu­roa.

Va­paa­muo­toi­set ha­ke­muk­set voi lä­het­tää 5.6.2020 men­nes­sä osoit­tee­seen mmj­mas­terclas­ses@gmail.com. Ker­ro ha­ke­muk­ses­sa ai­kai­sem­mas­ta opis­ke­lu­taus­tas­ta­si tai vaih­toeh­toi­ses­ti lii­tä ha­ke­muk­seen CVsi. Il­moi­ta myös opet­ta­ja­toi­vee­si, kurs­sil­la soi­tet­ta­va oh­jel­mis­to­si ja mah­dol­li­nen ma­joi­tus­tar­pee­si. Kurs­siin si­säl­ty­vät op­pi­tun­nit voi ja­kaa myös useam­mal­le opet­ta­jal­le. Kurs­sil­le hy­väk­sy­mi­ses­tä il­moi­te­taan vii­meis­tään 19.6. ja kurs­sin mak­su tu­lee suo­rit­taa 30.6.2020 men­nes­sä ti­lil­le FI14 8000 1970 6383 50. Vas­taa­not­ta­ja on Män­tän Musiik­ki­juh­lat Tuki Ry.

Lisätietoja

mmj­mas­terclas­ses@gmail.com

Rebekka Angervo
+358 50 374 1211

Män­tän Musiik­ki­juh­lat nou­dat­taa Hen­ki­lö­tie­to­la­kia (523/​199) 10§ ja EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus­ta 2016/​679 (Ge­ne­ral Data Pro­tec­tion Re­gu­la­tion, GDPR).

Nuorten Pianoakatemia

Kesällä 2020 Mäntässä järjestetään kuudetta kertaa mestarikurssien lisäksi Nuorten Pianoakatemian kesäperiodi, joka tuo kaupunkiin kymmenen kouluikäistä pianistia. Tänä vuonna festivaalin taiteilija Antti Siirala pitää Nuorten Pianoakatemian oppilaille yleisölle avoimen mestarikurssin Serlachius-museo Göstalla. Tervetuloa kuuntelemaan! Nuoret konsertoivat lisäksi musiikkijuhlien tapahtumissa ja heidän mestarikurssituntejaan on mahdollista päästä kuuntelemaan. Lisätietoja saa kurssisihteeriltä. Nuorten Pianoakatemia on vuonna 2013 perustettu Suomen kulttuurirahaston ja Erkon säätiön tukema erityislahjakkaiden nuorten koulutusprojekti, jonka tarkoitus on osaltaan olla rakentamassa suomalaisen pianonsoiton tulevaisuutta.

Lue lisää Nuorten Pianoakatemiasta ›