Olli Saa­ri

Olli Saari

Olli Saa­ri (s. 1990) on opis­kel­lut ur­ku­jen­soit­toa Vil­le Ur­po­sen joh­dol­la Tai­dey­li­opis­ton Si­be­lius-Aka­te­mian kirk­ko­musii­kin osas­tol­la, jol­ta hän val­mis­tui musii­kin mais­te­rik­si ke­vääl­lä 2018.

Ur­kuim­pro­vi­saa­tio­ta hän on opis­kel­lut Mar­kus Malmgre­nin ja eri sä­vel­lys­tyy­le­jä Olli Väi­sä­län joh­dol­la. Täl­lä het­kel­lä hän täy­den­tää ur­ku­rin opin­to­jaan Si­be­lius-Aka­te­mian esit­tä­vän tai­teen kou­lu­tus­oh­jel­mas­sa opet­ta­ja­naan Pe­ter Peit­sa­lo. So­lis­ti­sen ur­ku­jen­soi­ton li­säk­si sä­vel­tä­mi­nen ja ka­ma­ri­musiik­ki, eri­tyi­ses­ti con­ti­nuo-ur­ku­ri­na- ja cem­ba­lis­ti­na, ovat olen­nai­nen osa Saaren muusik­kout­ta.