Paa­va­li Jump­pa­nen

Paavali Jumppanen

Paa­va­li Jump­pa­nen heit­täy­tyy mie­lel­lään suur­ten teos­ko­ko­nai­suuk­sien esit­tä­mi­seen. Yksi ikä­pol­ven­sa ak­tii­vi­sim­mis­ta ja kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­neim­mis­tä suo­ma­lais­pia­nis­teis­ta su­jah­taa vai­vat­ta Bac­hin Die Kunst der Fu­ges­ta Schön­ber­gin pia­no­kon­sert­toon ja Brahm­sin kon­ser­tois­ta Beet­ho­ve­nin so­naat­tei­hin.

Jump­pa­nen on esiin­ty­nyt laa­jal­ti mer­kit­tä­vien or­kes­te­rei­den so­lis­ti­na ja musi­soi­nut lu­kui­sien kuu­lu­jen ka­pel­li­mes­ta­rien kans­sa, esi­merk­kei­nä Da­vid Ro­bert­son, Sa­ka­ri Ora­mo, Osmo Väns­kä sekä Jaap van Zwe­den. Avant­gar­dea ra­kas­ta­va Jump­pa­nen on työs­ken­nel­lyt mo­nien ai­kam­me sä­vel­tä­jien kans­sa. Yh­teis­työ Pier­re Bou­lezin, Wil­liam Duckwort­hin, Hen­ri Du­til­leuxin, Pert­tu Haa­pa­sen ja Lau­ri Kil­piön on avan­nut Jump­pa­sel­le mo­ni­puo­li­sen nä­kö­kul­man musii­kin ala­ti ajas­sa muut­tu­vaan luon­tee­seen.

Opin­not vei­vät Jump­pa­sen Si­be­lius-Aka­te­mian kaut­ta Sveit­siin, jos­sa hän työs­ken­te­li Krys­tian Zi­mer­ma­nin joh­dol­la kol­men vuo­den ajan. Ba­se­lin Musiik­kia­ka­te­mias­sa hän opis­ke­li pia­non li­säk­si kla­vi­kor­din, for­te­pia­non ja ur­ku­jen soit­toa– Jump­pa­nen esiin­tyy­kin ny­ky­ään myös ur­ku­ri­na. Li­säk­si ve­nä­läis­syn­tyi­nen Kons­tan­tin Bo­gi­no on ol­lut Jump­pa­sel­le tär­keä men­to­ri hä­nen uran­sa ai­ka­na.

Jump­pa­nen viet­ti lu­ku­vuo­den 2011–12 vie­rai­li­ja­na Har­var­din yli­opis­ton musiik­ki­tie­teen lai­tok­sel­la Yh­dys­val­lois­sa sy­ven­tyen eri­tyi­ses­ti Wie­ni­läisklas­sis­min mo­niin ulot­tu­vuuk­siin. Hän on esit­tä­nyt sekä Beet­ho­ve­nin että Mozar­tin pia­no­so­naa­tit useis­sa run­sas­ta huo­mio­ta saa­neis­sa kon­sert­ti­sar­jois­sa Suo­mes­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. The Bos­ton Glo­be kir­joit­ti ”[Beet­ho­ve­nin] myö­häis­so­naat­tien täy­del­li­ses­tä ba­lans­sis­ta” sekä ”Jump­pa­sen ylit­se­pur­sua­vas­ta muusik­kou­des­ta, jon­ka kaut­ta kuu­li­joil­le tuli sel­väk­si, kuin­ka Beet­ho­ve­nin musiik­ki jo var­hain oli niin val­lan­ku­mouk­sel­lis­ta.” Jump­pa­sen Mozart puo­les­taan soi ”apol­loo­ni­sen kirk­kaa­na, täy­del­li­ses­ti ajoi­tet­tu­jen fraa­sien ava­tes­sa kuu­li­joil­le rik­kaas­ti koko klas­sis­min ko­ke­mus­ten kir­jon.”

Jump­pa­nen on le­vyt­tä­nyt ah­ke­ras­ti. Deutsche Gram­mop­ho­ne jul­kai­si 2005 Jump­pa­sen le­vy­tyk­sen Pier­re Bou­lezin kol­mes­ta pia­no­so­naa­tis­ta. Le­vy­tys, jo­hon Jump­pa­nen val­mis­tau­tui Bou­lezin joh­dol­la, saa­vut­ti suur­ta huo­mio­ta ja se on pal­kit­tu mm. Rans­kas­sa Dia­pa­son d’Or-pal­kin­nol­la ja Sak­sas­sa Deutsche Schallplat­ten­kri­tik –pal­kin­nol­la. The Guar­dian leh­ti on pi­tä­nyt sitä kaik­kien ai­ko­jen par­haa­na Bou­lezin pia­no­musii­kin le­vy­tyk­se­nä. Jump­pa­sen ka­na­da­lais­viu­lis­ti Co­rey Ce­rov­se­kin kans­sa Cla­ves-le­vy­mer­kil­le teh­ty Beet­ho­ve­nin viu­luso­naat­tien ko­ko­nais­le­vy­tys pal­kit­tiin vuon­na 2008 Eu­roo­pan mer­kit­tä­vim­piin klas­si­sen musii­kin le­vy­pal­kin­toi­hin kuu­lu­vil­la Mi­dem-pal­kin­nol­la. Duon le­vy­tys Brahm­sin viu­luso­naa­teis­ta jul­kais­tiin ke­vääl­lä 2014. Hän on myös le­vyt­tä­nyt le­gen­daa­ri­sen yh­dys­val­ta­lai­sen hui­lis­tin, Pau­la Ro­bi­so­nin kans­sa. Duon rans­ka­lais­ta musiik­kia – mm. Bou­lezin pa­ha­mai­nei­sen So­na­tii­nin – si­säl­tä­vä levy jul­kais­tiin vuon­na 2015.

Jump­pa­sen Si­be­liuk­sen, Beet­ho­ve­nin ja Wag­ner-Lisz­tin musiik­kia si­säl­tä­vä vi­nyy­lil­le teh­ty le­vy­tys jul­kais­tiin 2012. Le­vy­tys ava­si Ber­li­ner Meis­terschallplat­ten-le­vy­mer­kin his­to­rial­lis­ta suo­ra­kai­ver­rus­tek­niik­kaa käyt­tä­vän tal­len­tei­den sar­jan. Sar­jan jat­kok­si teh­ty Cho­pi­nin, Bou­lezin ja Jaak­ko Kuusis­ton musiik­kia si­säl­tä­vä levy jul­kais­tiin 2014. On­di­ne-merk­ki puo­les­taan jul­kai­si vuo­si­na 2014–16 Jump­pa­sen Kuh­mo-ta­lon Len­tua-sa­lis­sa tuo­te­tun  Beet­ho­ve­nin pia­no­so­naat­tien ko­ko­nais­le­vy­tyk­sen. En­sim­mäi­nen suo­ma­lai­sen pia­nis­tin kaik­ki sä­vel­tä­jän 32 so­naat­tia si­säl­tä­vä le­vy­tys on saa­vut­ta­nut run­saas­ti kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta. Jump­pa­sen vii­mei­sin levy, De­bus­syn Pre­lu­dit, jul­kais­tiin al­ku­vuon­na 2018.

Jump­pa­nen vie­rai­lee sään­nöl­li­ses­ti mer­kit­tä­vim­pien suo­ma­lai­sor­kes­te­rien so­lis­ti­na ja esiin­tyy usein mai­neik­kai­den eu­roop­pa­lai­sor­kes­te­rien kans­sa. Mm. yh­teis­työ BBC-Symp­ho­ny Orc­he­stran kans­sa on jat­ku­nut jo vuo­sia. Li­säk­si vuon­na 2001 me­nes­tyk­sek­kään de­byyt­ti­kier­tu­een teh­nyt Jump­pa­nen esiin­tyy Yh­dys­val­lois­sa ny­ky­ään vuo­sit­tain sekä soo­lo- että so­lis­ti­teh­tä­vis­sä. Hä­nen kon­sert­to-oh­jel­mis­ton­sa kat­taa Beet­ho­ve­nin, Brahm­sin, Cho­pi­nin, Mozar­tin, Schu­man­nin ja Rach­ma­ni­no­vin kon­ser­tot sekä koko jou­kon 1900- ja 2000-lu­vun kon­sert­to­ja, ku­ten Bartó­kin, Lu­tosławs­kin ja Schön­ber­gin kon­ser­tot. Kuh­mon ka­ma­ri­musii­kin mes­ta­ri­kurs­seil­la lap­suu­ten­sa ke­sät viet­tä­nyt Jump­pa­nen on ar­vos­tet­tu ka­ma­ri­muusik­ko ja hän esiin­tyy usein ar­vos­tet­tu­jen ka­ma­riyh­ty­ei­den, ku­ten Arca­dia Wind­sin ja Da­nel-kvar­te­tin kans­sa. Jump­pa­nen on pi­det­ty esiin­ty­jä Rans­kan Mes­siaen-fes­ti­vaa­lil­la sekä Kuh­mon ka­ma­ri­musii­kis­sa.

Ku­lu­val­la kau­del­la Jump­pa­nen kon­ser­toi ko­ti­maan li­säk­si Kii­nas­sa, In­tias­sa, Yh­dys­val­lois­sa sekä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. Hel­sin­gis­sä ja Es­poos­sa hän esit­tää mo­lem­mat Brahm­sin pia­no­kon­ser­tot esiin­tyen sekä Ma­rio Venza­gon joh­ta­man Ta­pio­la Sin­fo­niet­tan että Susan­na Mäl­kin joh­ta­man Hel­sin­ki Fil­har­mo­nian so­lis­ti­na. Hän esiin­tyy Shang­hai Arts fes­ti­vaa­lil­la soo­lo- sekä ka­ma­ri­musiik­ki­kon­ser­tein ja vie­rai­lee Hy­de­ra­ba­diin hil­jat­tain pe­rus­te­tul­la SOTA-fes­ti­vaa­lil­la. Usean vuo­den val­mis­tau­tu­mi­sen jäl­keen Jump­pa­nen esit­tää kau­den kon­ser­teis­sa J. S. Bac­hin suur­teos­ta Die Kunst der Fuge. Suo­mes­sa teos kuul­laan Po­ris­sa, Kuo­pios­sa, Kau­niai­sis­sa sekä Hel­sin­gis­sä. Fuu­ga-sar­jan ohel­la Jump­pa­nen esit­tää myös sä­vel­tä­jän ur­ku­musiik­kia kon­ser­teis­saan. Jump­pa­nen pa­laa kau­den ai­ka­na myös opis­ke­lu­kau­pun­kiin­sa Ba­se­liin, jon­ka Mai­son44-kult­tuu­ri­gal­le­rias­sa hän esit­tää Clau­de De­bus­syn ja Pier­re Bou­lezin muis­toil­le omis­te­tun kon­sert­tioh­jel­man. Ke­vään 2018 oh­jel­maan puo­les­taan kuu­lu­vat niin duo-kier­tue viu­lis­ti Eli­na Vä­hä­län kans­sa kuin esiin­ty­mi­set He­tan musiik­ki­päi­vil­lä sekä Tam­pe­re Fil­har­mo­nian so­lis­ti­na.

Pa­rai­kaa Jump­pa­nen val­mis­te­lee myös tu­le­vien vuo­sien oh­jel­mis­to­ja, joi­hin kuu­lu­vat le­vy­tyk­set Usko Me­ri­läi­sen soo­lo­teok­sis­ta, Pert­tu Haa­pa­sen Jump­pa­sel­le sä­vel­tä­mäs­tä pia­no-elekt­ro­niik­ka-teos­syklis­tä sekä Oli­vier Mes­siae­nin suur­teok­ses­ta, Kak­si­kym­men­tä kat­set­ta Jee­sus-lap­seen. Beet­ho­ven-juh­la­vuon­na 2020 Jump­pa­nen esit­tää sä­vel­tä­jän soo­lo­teok­sia, ka­ma­ri­musiik­kia sekä kon­sert­to­ja usei­na kon­sert­ti­sar­joi­na sekä Suo­mes­sa että ul­ko­mail­la.

Jump­pa­nen on saa­vut­ta­nut mai­net­ta il­meik­kää­nä kir­joit­ta­ja­na. Hä­nen suo­sit­tu blo­gin­sa “Paa­va­li’s Stu­dio” sekä lu­kui­sat eri­lai­siin jul­kai­sui­hin kir­joi­te­tut teks­tit ja ar­tik­ke­lit kä­sit­te­le­vät mo­ni­nai­sia musii­kin il­miöi­tä. The Wall Street Jour­nal jul­kai­si 2017 Jump­pa­sen kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin, joka tar­kas­te­li yhtä hä­nen suo­sik­ki­teok­sis­taan, Beet­ho­ve­nin Ap­pas­sio­na­ta-so­naat­tia.

Kan­sain­vä­li­sen so­lis­tiu­ran­sa li­säk­si Jump­pa­nen on suo­sit­tu opet­ta­ja, joka on toi­mi­nut Si­be­lius-Aka­te­mian vie­rai­le­va­na pro­fes­so­ri­na. Hän on vuo­tui­sen suo­si­tun mes­ta­ri­kurs­sin opet­ta­ja Sa­von­lin­nas­sa. Hän toi­mii kan­sain­vä­li­sen Pia­noEs­poo-fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na sekä poh­jois­ka­lot­tia­lu­eel­la jär­jes­tet­tä­vän mo­ni­tai­tei­sen Väy­lä­fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­sen toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na. Mo­nien le­vy­pal­kin­to­jen li­säk­si Paa­va­li Jump­pa­nen on saa­nut Jen­ny ja Ant­ti Wi­hu­rin Ra­has­ton tun­nus­tus­pal­kin­non suo­ma­lai­sen kult­tuu­rie­lä­män hy­väk­si te­ke­mäs­tään työs­tä.

Seu­raa Paa­va­lin blogia paavalijumppanen.com.