Ris­to-Mat­ti Ma­rin

Risto-Matti Marin

Ris­to-Mat­ti Ma­rin (s.1976) on soit­ta­nut kan­sain­vä­li­ses­ti kii­tet­ty­jen soo­lo­le­vy­jen­sä li­säk­si myös useil­la ka­ma­ri­musiik­ki­le­vyil­lä, ja teh­nyt lu­kui­sia ra­dio­nau­hoi­tuk­sia Yleis­ra­diol­le. Li­säk­si hän on esiin­ty­nyt useim­mil­la mer­kit­tä­vil­lä ko­ti­mai­sil­la musiik­ki­fes­ti­vaa­leil­la. Ma­rin suo­rit­ti tai­teel­li­sen toh­to­rin­tut­kin­non kun­nia­mai­nin­nal­la Si­be­lius-Aka­te­mias­sa vuon­na 2010.

Kon­ser­toin­nin ja le­vyt­tä­mi­sen ohes­sa Ma­rin myös luen­noi pia­no­musii­kis­ta ja pi­tää mes­ta­ri­kurs­se­ja eri puo­lil­la Suo­mea. Hä­nen opet­ta­ji­naan toi­mi­vat Kuo­pion kon­ser­va­to­rios­sa Jou­ni Räty ja Jaak­ko Un­ta­ma­la ja sit­tem­min Si­be­lius-Aka­te­mias­sa Erik T. Tawastst­jer­na ja Tep­po Koi­vis­to. Mo­net mer­kit­tä­vät ko­ti­mai­set ny­ky­sä­vel­tä­jät (mm. Eero Hä­meen­nie­mi, Se­bas­tian Fa­ger­lund ja Matt­hew Whit­tall) ovat sä­vel­tä­neet teok­si­aan Ma­ri­nil­le. Hän on kan­tae­sit­tä­nyt sekä soo­lo­pia­nis­ti­na että yh­des­sä sak­so­fo­nis­ti Olli-Pek­ka Tuo­mi­sa­lon kans­sa pa­ri­sen­kym­men­tä uut­ta ny­ky­musiik­ki­teos­ta.

Mar­ras­kuus­sa 2017 Ma­rin soit­ti Suo­men en­sie­si­tyk­sen Matt­hew Whit­tal­lin pia­no­kon­ser­tos­ta ”Na­me­less Seas” ka­pel­li­mes­ta­ri Ola­ri Elt­sin joh­ta­man RSO:n so­lis­ti­na. Nyt­tem­min Ma­rin on teh­nyt en­si­le­vy­tyk­siä har­vi­nai­sis­ta suo­ma­lai­sis­ta pia­no­teok­sis­ta. Vuon­na 2018 jul­kais­tu ny­ky­musiik­ki­le­vy ”Sixth Sen­se” oli eh­dol­la klas­si­sen Emma-pal­kin­non saa­jak­si. Tänä vuon­na puo­les­taan jul­kais­taan Ma­ri­nin soit­ta­ma­na Il­ma­ri Han­ni­kai­sen ja Ei­na­ri Mar­vian pia­no­so­naat­tien en­si­le­vy­tyk­set.