Sen­ja Rum­mu­kai­nen

Senja Rummukainen

Sen­ja Rum­mu­kai­nen (s. 1994) sai en­sim­mäi­sen pal­kin­non Tu­run sel­lo­kil­pai­lus­sa 2014. Ke­säl­lä 2015 Sen­ja oli fi­na­lis­ti­na Guil­her­mi­na Sug­gia Prize-sel­lo­kil­pai­lus­sa Por­tu­ga­lis­sa. Hän esiin­tyy sään­nöl­li­ses­ti musiik­ki­fes­ti­vaa­leil­la Suo­mes­sa ja ul­ko­mail­la, jois­ta mai­nit­ta­koon mm. Naan­ta­lin musiik­ki­juh­lat, Tu­run musiik­ki­juh­lat, Ou­lun musiik­ki­juh­lat, Kau­niais­ten musiik­ki­juh­lat, Joen­suun musiik­ki­juh­lat, Hei­nä­ve­den musiik­ki­päi­vät, Grieg in Ber­gen-, sekä RUSK-fes­ti­vaa­li.

Sen­ja oli Kors­hol­man nuo­ri tai­tei­li­ja vuon­na 2015 ja hän on kuu­lu­nut Kuh­mon Ka­ma­ri­musii­kin ”Nuo­ret ka­ma­ri­muusi­kot”-oh­jel­maan vuo­des­ta 2016 läh­tien. Rum­mu­kai­nen on esiin­ty­nyt mm. Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin, Tu­run fil­har­mo­ni­sen or­kes­te­rin, Kes­ki-Poh­jan­maan ka­ma­rior­kes­te­rin, Kuo­pion kau­pun­gi­nor­kes­te­rin, Pori Sin­fo­niet­tan, Vaa­san kau­pun­gi­nor­kes­te­rin, Joen­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­rin, Sa­von­lin­nan or­kes­te­rin, Würt­tem­ber­gische Phil­har­mo­nie Reut­lin­ge­nin, Orque­stra Sinfó­nica do Por­to Casa da Mú­sican ja Bad Reic­hen­hal­lin fil­har­mo­ni­koi­den so­lis­ti­na. Hän on teh­nyt nau­hoi­tuk­sia YLE:lle.

Sy­kys­tä 2017 Rum­mu­kai­nen on opis­kel­lut Ber­lii­nin Tai­dey­li­opis­tos­sa Jens-Pe­ter Maintzin luo­kal­la. Ai­kai­sem­pia opet­ta­jia ovat ol­leet Taru Aar­nio, Mar­ko Ylö­nen, Young-Chang Cho ja Truls Mørk. Li­sä­ope­tus­ta hän on saa­nut mm. Da­vid Ge­rin­gak­sel­ta, Rein­hard Latz­kol­ta ja Wolf­gang Boettc­he­ril­ta.

Sen­ja Rum­mu­kai­nen on ak­tii­vi­nen ka­ma­ri­muusik­ko ja yksi Ka­ma­ri­ke­sä-fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­sis­ta joh­ta­jis­ta yh­des­sä Jo­han­nes Piir­ron, Kas­mir Uusi­tu­van, Tami Poh­jo­lan ja Rii­na Pii­ri­län kans­sa. 2017 hän sai pai­kan Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin 2. soo­lo­sel­lis­ti­nä.

Sen­ja Rum­mu­kai­nen soit­taa Ste­fa­no Sca­ram­pel­la-sel­loa vuo­del­ta 1897, jon­ka hä­nel­le on ys­tä­väl­li­ses­ti lai­nan­nut Jor­ma Pa­nu­la.