Tähe-Lee Liiv

Tähe-Lee Liiv

Tähe-Lee Liiv (s. 2003, Viro) opis­ke­lee pia­non­soit­toa Mar­rit Ger­retz-Traks­man­nin joh­dol­la Tal­lin­na Muusi­ka­kesk­koo­lis­sa  ja Hui-Ying Liu-Tawastst­jer­nan joh­dol­la Si­be­lius-Aka­te­mian nuo­ri­so­kou­lu­tuk­sen kan­sain­vä­li­sel­lä luo­kal­la.

Tähe-Lee on me­nes­ty­nyt useis­sa kil­pai­luis­sa: hän voit­ti kol­man­nen pal­kin­non ja eri­kois­pal­kin­non par­haas­ta ny­ky­musiik­ki­teok­sen esi­tyk­ses­tä kan­sain­vä­li­ses­sä ’Y­oung Musician 2017’ – kil­pai­lus­sa Tar­tos­sa, en­sim­mäi­sen pal­kin­non San Dona di Pia­ve -pia­no­kil­pai­lus­sa 2018, en­sim­mäi­sen pal­kin­non ja eri­kois­pal­kin­non Mart Saa­rin musii­kin esi­tyk­ses­tään kan­sal­li­ses­sa Mart Saar -pia­no­kil­pai­lus­sa Vi­ros­sa 2018, en­sim­mäi­sen pal­kin­non ’Kol­me koo­li kon­kurss 2019’ -kil­pai­lus­sa, eri­kois­pal­kin­non par­haas­ta vir­tuoo­si­teok­sen esi­tyk­ses­tä kan­sain­vä­li­ses­sä I Nor­dic Ju­nior Pia­no Com­pe­ti­tion -kil­pai­lus­sa Ruot­sis­sa ja en­sim­mäi­sen pal­kin­non ke­vääl­lä 2019 jär­jes­te­tys­sä lah­jak­kail­le nuo­ril­le pia­nis­teil­le tar­koi­te­tus­sa ’T­heo­dor Leschetz­ky’ -pia­no­kil­pai­lus­sa New Yor­kis­sa.

Tähe-Lee on esiin­ty­nyt mm. Tal­lin­nan ka­ma­riok­ses­te­rin, Pär­nun kau­pun­gi­nor­kes­te­rin, Chiog­gian sin­fo­niar­kes­te­rin, Alion Bal­tic Fes­ti­val Orc­he­stran ja Vi­ru­maan ka­ma­rior­kes­te­rin so­lis­ti­na. Vuon­na 2019 hän de­by­toi New Yor­kis­sa Mir­kin Hall -kon­sert­ti­sa­lis­sa soit­taen Fre­de­ric Cho­pi­nin 2. pia­no­kon­ser­ton New York Ca­me­ra­ta -or­kes­te­rin so­lis­ti­na. Hän on myös ak­tii­vi­nen ka­ma­ri­muusik­ko.

Vuo­des­ta 2017 Tähe-Lee on osal­lis­tu­nut sään­nöl­li­ses­ti Kons­tan­tin Bo­gi­non ’Al­to Per­fezio­na­men­to’ -mes­ta­ri­kurs­si­le Ber­ga­mos­sa. Mui­ta hä­nen mes­ta­ri­kurs­sio­pet­ta­ji­aan ovat ol­leet mm. Arbo Vald­ma, Vla­di­mir Ovc­hin­ni­kov, Dmit­ri Bash­ki­rov ja Iva­ri Ilja.

Tähe-Lee ra­kas­taa piir­tä­mis­tä ja on opis­kel­lut ku­va­tai­tei­ta vii­si­vuo­ti­aas­ta läh­tien Sal­ly Stu­dio -tai­de­kou­lus­sa Tal­lin­nas­sa.