To­tal Cel­lo En­semble

To­tal Cel­lo En­semble on ai­nut­laa­tui­nen kuu­den huip­pusel­lis­tin yh­tye, jos­sa klas­si­sen musii­kin osaa­mi­nen yh­dis­tyy roh­ke­aan asen­tee­seen kaa­taen musii­kil­li­sia raja-ai­to­ja.

TCE on so­vit­ta­nut sekä klas­sis­ta että viih­de­musiik­kia ko­ko­nai­suu­dek­si, jos­sa sel­lon il­mai­suas­teik­ko ja soin­ti­maa­il­ma laa­je­ne­vat en­nen­nä­ke­mät­tö­miin mit­toi­hin. Ryh­mä voi vaik­ka­pa näyt­tää, kuin­ka kuu­del­la sel­lol­la käy­dään For­mu­la-ki­so­ja tai heit­täy­dy­tään huu­ma­vien tan­go­so­vi­tus­ten vie­tä­väk­si.

Yh­tyeen hul­va­ton To­tal Cel­lo Show esit­te­lee suo­ma­lais­ta maabrän­diä Si­be­liuk­sen Jää­kä­rin­mars­sis­ta La­pin erä­maa­jär­ven ää­ni­mai­se­maan. Niin suo­ma­lai­set ja ar­gen­tii­na­lai­set tan­got kuin tun­teik­kaat oop­pe­ra-aa­riat tai­pu­vat näi­den huip­pu­muusi­koi­den kä­sit­te­lys­sä sy­käh­dyt­tä­vään muo­toon.

To­tal Cel­lo En­semblel­la on laa­ja oh­jel­mis­to klas­si­ses­ta ke­vyeen – oma­lei­mai­sia show­nu­me­roi­ta unoh­ta­mat­ta. Uusia sä­vel­lyk­siä ja so­vi­tuk­sia myös teh­dään yh­tyeel­le koko ajan. En­semblen kans­sa yh­tei­sis­sä kon­ser­teis­sa ovat vii­me ai­koi­na esiin­ty­neet mm. Mari Palo, Marzi Ny­man, Soi­le Iso­kos­ki ja Niko Kum­pu­vaa­ra.

To­tal Cel­lo En­semblen pe­rus­ti vuon­na 1994 Han­nu Kiis­ki oman Si­be­lius-Aka­te­mian sel­lo­luok­kan­sa op­pi­lais­ta vas­ta­pai­nok­si klas­si­sen musii­kin opis­ke­li­jan usein san­gen yk­si­näi­sel­le puur­ta­mi­sel­le. Yh­tye on esiin­ty­nyt vii­ti­sen sa­taa ker­taa, mui­den muas­sa lu­kui­sil­la fes­ti­vaa­leil­la.

To­tal Cel­lo En­semblen sel­lis­tit Män­täs­sä ovat:

Han­nu Kiis­ki, pri­mus mo­tor
Sa­mu­li Pel­to­nen
Jus­si Vä­hä­lä
Tuo­mas Yli­nen
Lau­ri Kank­ku­nen
Sen­ja Rum­mu­kai­nen

totalcello.fi