Hyppää pääsisältöön

Mäntän Klubi

Mäntän Klubi

Val­ter ja Ivar Thomén suun­nit­te­le­ma Män­tän Klu­bi vi­hit­tiin käyt­töön 1920 G. A. Ser­lac­hius Oy:n juh­la­ti­lak­si. Se oli luon­tai­nen jat­ku­mo Gus­taf Adolf Ser­lac­hiuk­sen pio­nee­ri­työl­le Män­täs­sä ja en­sim­mäi­nen il­men­ty­mä hä­nen vel­jen­poi­kan­sa Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen hy­väs­tä maus­ta ark­ki­teh­tuu­rin ja tai­teen va­lin­nois­sa.

Män­tän Klu­bin ai­nut­laa­tui­ses­ta tun­nel­mas­ta ja juh­la­vas­ta hen­ges­tä ovat yli sa­dan vuo­den ai­ka­na naut­ti­neet lu­ke­mat­to­mat tai­teen, po­li­tii­kan ja lii­ke-elä­män merk­ki­hen­ki­löt, jois­ta mai­nit­ta­koon Ak­se­li Gallén-Kal­le­la, Emil Wik­ström, Wäi­nö Aal­to­nen, Han­nes Au­te­re, Ta­pio Rau­ta­vaa­ra, Iso-Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Ha­rold Mac­Mil­lan, Ruot­sin Ku­nin­gas Kaar­le XVI Kus­taa ja lä­hes kaik­ki Suo­men pre­si­den­tit.

Mäntän Klubi
Tehtaankatu 33, Mänttä
puh. 358 3 4745 900
klubin.fi ›

Lähde: Mäntän Klubi