Konserttipaikat

Konserttipaikat

Mäntän Musiikkijuhlien pääkonserttipaikkana toimii Melasjärven rannalla sijaitseva Serlachius-museo Gösta. Museon kar­ta­no-osa val­mis­tui Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen ko­diksi ja edus­tus­käyt­töön vuon­na 1935. Van­ha kar­ta­no sai ke­säl­lä 2014 rin­nal­leen noin 5 700 ne­liö­met­rin suu­rui­sen laa­jen­nus­osan, pa­vil­jon­gin, joka mo­nin­ker­tais­ti museon näyt­te­ly­ti­lat.

Val­ter ja Ivar Thomén suun­nit­te­le­ma Män­tän Klu­bi vi­hit­tiin käyt­töön 1920 G. A. Ser­lac­hius Oy:n juh­la­ti­lak­si. Se oli luon­tai­nen jat­ku­mo Gus­taf Adolf Ser­lac­hiuk­sen pio­nee­ri­työl­le Män­täs­sä ja en­sim­mäi­nen il­men­ty­mä hä­nen vel­jen­poi­kan­sa Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen hy­väs­tä maus­ta ark­ki­teh­tuu­rin ja tai­teen va­lin­nois­sa.

Män­tän kir­kon suun­nit­te­li ark­ki­teh­ti W.G. Palm­qvist ja se val­mis­tui vuon­na 1928. Kun Män­tän seu­ra­kun­ta ero­tet­tiin Vilp­pu­lan seu­ra­kun­nas­ta vuon­na 1921, it­se­näi­sen seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­sen eh­dok­si ase­tet­tiin oman kir­kon ra­ken­ta­mi­nen. Niin­pä G. A. Ser­lac­hius Oy lu­pau­tui ra­ken­nut­ta­maan kir­kon omal­la kus­tan­nuk­sel­laan.

Ark­ki­teh­ti Georg Schrec­kin suun­nit­te­le­ma Vilp­pu­lan kirk­ko val­mis­tui vuon­na 1900 ja Por­voon hiip­pa­kun­nan piis­pa Her­man Råg­bergh vih­ki sen 14.9.1900. Kirk­ko on hir­si­ra­ken­tei­nen pit­kä­kirk­ko, jos­sa sa­kas­ti on itä­pääs­sä ja kel­lo­tor­ni län­si­pääs­sä. Ik­ku­nat ovat saa­neet vai­kut­tei­ta go­tii­kas­ta. Si­säl­tä kirk­ko on kol­mi­lai­vai­nen, leh­te­rei­tä kan­nat­ta­van pyl­väi­kön ja­ka­ma. Pi­la­rei­den run­ko on kul­mi­kas, ja ylä­osas­sa on ian­kaik­ki­sen elä­män sym­bo­li voi­ton pal­mu.