Konserttipaikat

Gösta-paviljonki

Ser­lac­hius-museo Gös­ta

Ser­lac­hius-museo Gös­ta si­jait­see Joen­nie­men kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kaas­sa mil­jöös­sä Me­las­jär­ven ran­nal­la. Museon kar­ta­no-osa val­mis­tui Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen ko­dik­si ja edus­tus­käyt­töön vuon­na 1935. Van­ha kar­ta­no sai ke­säl­lä 2014 rin­nal­leen noin 5 700 ne­liö­met­rin suu­rui­sen laa­jen­nus­osan, pa­vil­jon­gin, joka mo­nin­ker­tais­ti museon näyt­te­ly­ti­lat.

Lisää ›

Mäntän Klubi

Mäntän Klubi

Val­ter ja Ivar Thomén suun­nit­te­le­ma Män­tän Klu­bi vi­hit­tiin käyt­töön 1920 G. A. Ser­lac­hius Oy:n juh­la­ti­lak­si. Se oli luon­tai­nen jat­ku­mo Gus­taf Adolf Ser­lac­hiuk­sen pio­nee­ri­työl­le Män­täs­sä ja en­sim­mäi­nen il­men­ty­mä hä­nen vel­jen­poi­kan­sa Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen hy­väs­tä maus­ta ark­ki­teh­tuu­rin ja tai­teen va­lin­nois­sa.

Lisää ›

Mäntän kirkko

Mäntän kirkko

Män­tän kir­kon suun­nit­te­li ark­ki­teh­ti W.G. Palm­qvist ja se val­mis­tui vuon­na 1928. Kun Män­tän seu­ra­kun­ta ero­tet­tiin Vilp­pu­lan seu­ra­kun­nas­ta vuon­na 1921, it­se­näi­sen seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­sen eh­dok­si ase­tet­tiin oman kir­kon ra­ken­ta­mi­nen. Niin­pä G. A. Ser­lac­hius Oy lu­pau­tui ra­ken­nut­ta­maan kir­kon omal­la kus­tan­nuk­sel­laan.

Lisää ›

Vilppulan kirkko

Vilp­pu­lan kirk­ko

Ark­ki­teh­ti Georg Schrec­kin suun­nit­te­le­ma Vilp­pu­lan kirk­ko val­mis­tui vuon­na 1900 ja Por­voon hiip­pa­kun­nan piis­pa Her­man Råg­bergh vih­ki sen 14.9.1900. Kirk­ko on hir­si­ra­ken­tei­nen pit­kä­kirk­ko, jos­sa sa­kas­ti on itä­pääs­sä ja kel­lo­tor­ni län­si­pääs­sä. Ik­ku­nat ovat saa­neet vai­kut­tei­ta go­tii­kas­ta.

Lisää ›

Honkahovi

Hon­ka­ho­vi

G.A.Ser­lac­hius Oy ra­ken­nut­ti Hon­ka­ho­vin Män­tän­lah­den ran­nal­le ai­van ny­kyi­sen kau­pun­gin tun­tu­maan sil­loi­sen isän­nöit­si­jän ja tu­le­van toi­mi­tus­joh­ta­jan R. Erik Ser­lac­hiuk­sen vir­ka- ja edus­tusa­sun­nok­si vuon­na 1938.

Lisää ›


Liikenneyhteydet

Mänt­tä ja Vilp­pu­la si­jait­se­vat suo­ma­lai­sen jär­vi- ja met­sä­mai­se­man kes­kel­lä, Tam­pe­reen (val­ta­tie 58) ja Jy­väs­ky­län puo­li­vä­lis­sä (val­ta­tie 58, 23) rei­lun tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä mo­lem­mis­ta.

Ju­na­lii­ken­ne kul­kee reit­tiä Tam­pe­re – Vilp­pu­la – Keu­ruu. Vilp­pu­lan rau­ta­tie­a­se­mal­ta on Mänt­tään mat­kaa 7 km. Ju­na­vuo­rot saa­pu­vat Vilp­pu­laan kol­mes­ti päi­väs­sä, ja nii­tä on vas­tas­sa usei­ta tak­se­ja.

Lin­ja-au­tol­la Män­tän ja Vilp­pu­lan ta­voit­taa 1,5 tun­nis­sa Tam­pe­reel­ta ja Jy­väs­ky­läs­tä. Män­tän ja Vilp­pu­lan vä­liä lii­ken­nöi päi­vit­täin useam­pia bus­si­vuo­ro­ja. Män­tän Mat­ka­huol­to si­jait­see Män­tän kes­kus­tas­sa, 10 min kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä fes­ti­vaa­li­toi­mis­tos­ta.

Li­säk­si Ser­lac­hius-bus­si lii­ken­nöi Mänt­tä-Vilp­pu­lan ja Tam­pe­reen vä­liä Ser­lac­hius museoi­den au­kio­lo­päi­vi­nä.
Tie­toa bus­sin ai­ka­tau­luis­ta ja lip­pu­jen hin­nois­ta ›

Tu­tus­tu tai­de­kau­pun­gin muu­hun mat­kai­lu­tar­jon­taan ›